Boh

Každé novorodeniatko prináša posolstvo, že Boh ešte nestratil dôveru v ľudí.“ /Tagore/

„Skutky hovoria silnejšie ako slová. Keď robíš čokoľvek, rob to dobre a chválil si Boha.“ /Sv. Augustín/

„… koniec koncov, tento boh je podľa Biblie už asi 2000 rokov mŕtvy.
Vtedy najneskôr bol rozbitý dôverne známy obraz, podľa ktorého sa milý Pán Boh stará len o to, aby svoje deti udržoval v dobrej nálade a vybavoval ich objednávky ako vrchný čašník v hoteli internacionál.
Vtedy bol zvrhnutý aj boh, ktorý bez prestania odmeňuje ľudí dobrých a neodkladne trestá ľudí zlých. Na kríži umiera dobrý človek a podlosť triumfuje.
 Kríž v našich kostoloch práve pripomína Boha, ktorý neustále škrtá obrazy, ktoré si o Ňom vytvárame. Ako môže byť Boh cudzí, to nikto neprežil s väčšou tvrdosťou než ukrižovaný Ježiš z Nazaretu. Ale nevyvodil z toho záver: boh je mŕtvy. On si svojho boha sám nevyrobil. Keď mu pred očami vzišiel jeho údel v ktorom mal vykrvácať, vraví: „Otče, nie tak ako ja chcem, ale tak ako Ty chceš.“
Žije len Boh, ktorý má slobodu chcieť niečo iné, jednať inak, byť iný ako sa nám hodí.“ /F. Sdellner/

„Dám Ti zlatku, ak mi povieš, kde prebýva Boh.
 Ja Ti dám dve, ak mi povieš, kde neprebýva.“ /rozprávanie chaisdu/

„Čiň to čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš a Boh Ti dá, aby si to dokázal.“ /sv. Augustín/

„Ten kto verí, nedokáže definovať čo alebo kto je Boh – definíciu pre Neho má len neveriaci.“ /Walter Dirks/

„Boh neodoberá bremeno, ale podopiera plecia“ /Franz Grillparzer/

Pros Pána Boha o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ju aj On vykonal.“ /Karl H. Waggerl/

„Boha môžeme hľadať rozumom, ale nájsť Ho môžeme len srdcom.“ /Josefr von Eotvos/

„Príliš veľká pokora je polovičná pýcha“ /židovské príslovie/

„Bože, daj mi vnútorný pokoj, aby som vedel prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť.
  Daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré môžem zmeniť.
  Daj mi múdrosť, aby som rozoznal to prvé od toho druhého.“ /Christoph Oetinger/

„Prosil som Boha o silu a On ma učinil slabým, aby som sa naučil skromnosti a pokore.
  Prosil som Ho o pomoc, aby som mohol konať veľké činy a On ma učinil malým, aby som mohol konať dobré činy.
  Prosil som Ho o bohatstvo, aby som bol šťastný a On ma učinil chudobným, aby som bol múdry.
  Prosil som Ho o všetko, aby som mohol užívať život a On mi dal život, aby som ho naplnil.
  Nedostal som nič z toho o čo som prosil – dostal som však všetko, po čom som túžil.
  Moje modlitby boli vypočuté proti mne samému.
  Aby som bol ľuďom na požehnanie.“ /zo samizdatovej antológie časopis „Zápas o dušu“ 37/dec. 1994/

„Ak Boh volá všetkých a vo všetkých okolnostiach, vie istotne lepšie ako my, či to môže robiť.“ /J. Dubois; Áno Pane; str. 31/

„Čas a Božia láska.
  To sú jediní lekári na smútky.“ /Kornel Ujejski/

„V nebi sa budeme čudovať trom veciam:
 1. Tým, ktorých tam niet;
 2. Tým, ktorí tam sú;
 3. Tomu, ako sme sa ta my dostali.“ /Francois-Marie Voltaire/

„Z dvoch ľudí, ktorí nie sú presvedčení o existencii Boha, ten, ktorý je proti Jeho jestvovaniu, môže byť najbližšie k Nemu.“ /Simone Weilová/

Peklo je špeciálne privilégium pre tých, ktorí si ho veľmi priali.“ /Albert Camus/

 „Keď my povieme „koniec“, pre Pána Boha je to len začiatok.
  Keď pre nás neexistuje cesta, Pán Boh má pripravených ešte tisíc ciest.
  Keď my dáme za vetou bodku, Pán Boh doplní ešte jednu a vznikne dvojbodka… čo značí pokračovanie.“ /vdp. Jožko Kuna, homília/

„Všade kam prídete šírte lásku. Predovšetkým vo vlastnom dome.
Dajte lásku svojím deťom, manželovi alebo manželke, svojmu susedovi…
nech každý s kým sa stretnete odchádza lepší a šťastnejší.
Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom vrelom pozdrave.“ /Matka Tereza/

„Čím strmhlavejšie sa vrhneš do Božej náruče, tým istejšie zistíš, aká je pevná.“ /M.N./

„Otče, daj precitliveným nesebeckosť!“ /Myšlienky a modlitby, str. 145/

Kontemplované dávať ďalej…“ /o. Aquinas M. Gabura, o poslaní dominikánov, homília 21.10.1995/

„Mlčanie je otcom kazateľov“ /homília, kláštor bratov OP, Košice/

„Spýtal som sa Ježiša: „Pane, ako veľmi ma miluješ?“
A Ježiš odpovedal: „Takto“ a roztiahol ruky. A zomrel. /nástenka v LV/

„Chcem všetko to, čo odo mňa chce Boh a nič lepšie robiť neviem.“ /sv. Katarína (?)/

„Desí ma predstava, že by raz mala na mňa ukázať ruka z pekla so slovami: a ty si o tom vedel.“ /stretko 16.11.1995, Maro/

„Rodičia chceli mať dieťa
ale Boh chcel mať mňa.“ /autor neznámy/

„Pozri, Pane, tu sú moje ruky.
Vlož do nich čo chceš,
vezmi z nich čo chceš,
veď ma za ne kam chceš,
mnohému nerozumiem,
ale predsa Ti dôverujem…“ /autor neznámy/

„Človek chváli Boha tým, že je šťastný.“ /autor neznámy/

„Rob dobro, ale rob ho dobre.“ /M. Vardová/

„Čím viac dostal duch v mlčaní, tým viac môže dať v činnosti“ /Hello/

„V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh.“ /autor neznámy/

„Veriť neznamená rozumieť, ale prijať to, čomu nerozumiem pre slovo toho, ktorý rozumie.“ /autor neznámy/

„Až keď sa Ti minú všetky Tvoje zásoby, až vtedy Ti začne padať z neba manna.“ /autor neznámy/

„Z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ.“ /Kniha múdrosti 13/5/

„Ak je slovo Božie pokrmom pre dušu, tak je modlitba jej dýchaním.“ /Ján Konvit; Vyznanie viery; príručka pre evanjelických katechuménov a konfirmantov; s. 50/

„Pravda obohacujúca rozum má zostupovať v modlitbe a v kontemplácii do srdca; aby si prehriata láskou, podmaňovala duše.“ /o. Aquinas M. Gabura o sv. Dominikovi/

„Jednoduchý záznam troch rokov Kristovho verejného pôsobenia urobil pre obnovu a zjemnenie ľudstva viac, ako všetky pojednávania filozofov a výzvy moralistov.“ /William Lecky/

„Buď si istý, že plnením svojich povinností dokazuješ lásku k Bohu, i keby si Ho vôbec necítil.“ /sv. Vincent de Paul/

„Môj život je ako tkanina tvorená Bohom a mnou.
Farby nevyberám ja, ale On pracuje bez prestania.
Často do tkaniny votká smútok a ja v nerozumnej pýche zabúdam, že On vidí aj pravú stranu – líce a ja len opačnú.
Až keď krosná utíchnu a člnok prestane lietať, Pán Boh vyrovná tkaninu a vysvetlí príčinu. Tmavé nitky boli práve také potrebné v šikovnej ruke tkáča ako zlaté a strieborné vlákna pre vzor, ktorý On naplánoval.“ /Grant Colfax Tullar/

Moderná história Kaina:
„Boli raz dvaja ľudia.
Keď mali dva roky, tĺkli sa navzájom svojimi drobnými päsťami.
Keď mali dvanásť, mlátili sa palicami a hádzali do seba kamene.
Keď mali štyridsať, strieľali do seba puškami.
Keď mali šesťdesiat, použili proti sebe kanóny.
Keď mali osemdesiat rokov zomreli a boli pochovaní jeden vedľa druhého.“ /Wolfgang Borchert/

 „Modlitba prestáva byť modlitbou, keď rozhovor je monológ, keď myslíme na vlastné ja a svoje záležitosti.“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Modlitba je úkonom rozumu i vôle“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Uvedom si, že Boha nemôže obsiahnuť niečo, čo vytvorí človek.“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Musíme sa modliť, aj keď to nevieme.“ /R. Schneider/

Kresťanstvo

„Keď bude kresťan plný pravej lásky, všetko sa mu stane dovoleným, pretože láska sa zo svojej prirodzenosti nedopustí ničoho zlého.
V tomto zmysle platia aj slová sv. Augustína: „miluj a rob čo chceš“.“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Našou úlohou je rozdávať radosť. Lenže pozor, radosť, nie bláznovstvo!“ /festival n. piesne, Dolný Ohaj, kázeň/

„Kresťanstvo nie je náboženstvo.
Kresťanstvo je vzťah.“ /Josh Mc Dowell, 11.11.1993, prednáška v BA, PKO/

„Aj keby som bol jediným človekom, aj tak by bol Pán Ježiš za mňa zomrel“ /Josh Mc Dowell, 11.11.1993, prednáška v BA, PKO/

Existuje niečo ako „Zákon zachovania kríža“. Ak sa zľahčí ten telesný, pritvrdí sa duchovný. /stretko 2.3.1994/

„Kto odsudzuje svojho blížneho, môže sa mýliť.
  Kto mu odpustí, nikdy sa nemýli.“ /K. H. Waggerl/

„Nezabudnúť a rozhodnúť sa odpustiť –
  to je ťažšie ako nepamätať si!“ /B.Č k téme ‚Odpustiť ale nezabudnúť?’/

„Prijmem všetko, ale keď môžem, tak si vyberám.“ /B.Č, o odovzdanosti do B. vôle/

„Najťažší kríž, ktorý je nám daný sme si vždy my sami.“ /Odilio Lechner/

„A raz vám možno zoberú úplne všetko.
  Zamrežujú okná, zo steny strhnú kríž,
  len aby ste nemohli lietať.
  Pošliapu vašu ružu dúfajúc, že zabudnete na jej vôňu.
  Preto som prišiel na zem.
  A už vám nikto nikdy nepoláme krídla,
 lebo Ja som si vás vybral za svojich priateľov.“ /muzikál Pilátova Žena, scénar: J. Daňová/

Strach pred nepriateľmi a pred nepohodlím umne zamaskovaný falošnou opatrnosťou je najnebezpečnejšie nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí nášmu kresťanstvu.“

„Blížny = ôsma sviatosť“ /9.10.1996; sv, sp./

„Môžete sa kresťanstvu smiať. Môžete ho zosmiešňovať. Ono však „funguje“. Mení život.
Keď sa odovzdáš Ježišovi Kristovi, pozoruj ako sa zmenia Tvoje postoje a činy, pretože Ježiš Kristus mení ľudský život.
Ale kresťanstvo nie je niečo, čo sa dá niekomu naliať do hlavy alebo niekomu nahovoriť. Každý máme svoj život. Môžem pre vás urobiť jediné – povedať vám, čo som sa dozvedel. Ako sa rozhodnete, to záleží na vás.“ /Josh Mc Dowell, Viac ako tesár./

„Najšpinavšie miesto na svete bolo prvým bydliskom jediného čistého medzi narodenými zo ženy. Syn človeka, ktorý mal byť roztrhaný zvermi, čo sa volajú ľudia, mal za prvú kolísku žľab, z ktorého hovädá chrúmajú krásne kvety jari.
Nie náhodou sa Ježiš narodil v maštali. Nie je azda svet obrovskou maštaľou, kde ľudia žerú a špinia? Či azda pekelnou alchýmiou nemenia najkrajšie a najčistejšie veci na výkaly? Potom sa rozťahujú na hromadách hnoja a to volajú „vychutnávaním života“.“ /G. Papini, Život Krista; 1990, str. 17/

O turínskom plátne:
„Jedna okolnosť je pritom pozoruhodná: plátno akoby sa správalo tak, ak sa podľa Písma a tradície správal ten, čo bol do plátna zavinutý pri zmŕtvychvstaní: poskytol dostatok dôvodov pochybovať tým, ktorí pochybovať chceli.“ /Anton Hajduk/

„Cirkev je taká mladá, taká atraktívna, taká presvedčivá, taká moderná, taká prijateľná, taká rozhodne veriaca, taká priateľská, taká bratská, taká veľkodušná taká milujúca ako Ty.“ /Katolisches Hausbuch, 1991, prel. J. Š./

Láska

„Srdce má svoje dôvody o ktorých hlava nemá ani potuchy.“ /Pascal/

„Láska, aby bola láskou, musí byť prefiltrovaná Láskou.“ /Mário Sosoldoni, z knihy: Čo vlastne vieš o láske?/

„Raz príde deň, keď po pokorení vesmíru, skrotení vetra, prílivu, odlivu a zemskej príťažlivosti začneme využívať aj silu lásky.
V ten deň po druhýkrát v dejinách sveta objavíme oheň.“ /Tielhard de Chardin/

Ľúbiť – dnes viac ako včera ale menej ako zajtra. /pieseň „Ľúbim Ťa“, interpret: M. Dočolomanský/

Každý znáša blížneho v tej miere, ako ho miluje.
Keď sa milujete, tiež sa znášate,
keď prestávate milovať,
prestávate si rozumieť“ /pápež Řehoř Veliký/

„Tomu kto chce, nič nie je nemožné, najmä vo veciach, čo sa konajú z lásky.“ /sv. Ignác z Loyoly/

 „Jestvuje jedna pravda, ktorej sa musíme vždy a všade pridŕžať: pravda lásky.
Láska ospravedlňuje naše často protirečivé skutky.
Láska je naplnením zákona.“ /Carlo Caretto/

„Boh nás bude súdiť po smrti podľa našej lásky.“ /Sv. Ján z Kríža/

„Kde kraľuje láska a múdrosť, tam niet strachu a nevedomosti.
Kde kraľuje trpezlivosť a pokora, tam niet hnevu a nadutosti.“ /sv. František z Assisi/

Človečina

„Nikto nie je úbohejší ako ten, kto chce všetko a nič nezačne.“ /A. Claudius/

„Naučili sme sa lietať ako vtáci, plávať ako ryby.
Ostáva nám už len jedno, žiť ako ľudia.“ /rozhlas/

„Sme zmesou ľudí, ktorých sme v živote stretli“ /film Denník vraha/

„Cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí.“ /autor neznámy/

Priateľ je ktosi, pred kým môžem nahlas myslieť.“ /autor neznámy/

 „Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ /Robert Fulghum; Všechno co opravdu potřebuju znát jsem se naučil v mateřské školce; str. 70/

„A teraz vám poviem jedno tajomstvo;
je veľmi prosté: správne vidieť dokáže človek jedine srdcom;
to, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.“ /A. de Saint-Exupery/

„Dobrým filozofom sa môže stať len ten, kto má schopnosť čudovať sa.“ /Jostein Gaarder; Sofiin svet/

„Aj keď sa filozofické otázku dotýkajú všetkých ľudí, nie zo všetkých sa stanú filozofi.
Z rôznych dôvodov väčšinu pohltí každodenný život do takej miery, že zatlačí samotné čudovanie sa nad životom celkom do úzadia.“ /Jostein Gaarder; Sofiin svet/

„Ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď lampou v dome.“ /arabské príslovie/

„Ak nevieš, do ktorého prístavu plávaš, nijaký vietor Ti nebude správny.“ /Seneca/

Hovor len vtedy, keď sa ťa pýtajú, ale ži tak, aby sa ťa pýtali…“ /Paul Claudel/

„Dobrota je tiché konanie toho, o čom iná hlasno rozprávajú.“ /Friedl Beutelrock/

„Ak otváraš ústa, Tvoje slová majú byť cennejšie ako mlčanie.“ /arabské príslovie/

„Mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vnútri – sú vonku;
mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vonku – sú vnútri.“ /sv. Augustín/

 „Nad nikoho sa nevyvyšuj, pred nikým sa neponižuj“ /film Pyšná princezná/

Keď veľmi čakáme milovaného priateľa, nemôžeme si zamieňať tlkot vlastného srdca s dupotom jeho koní.“ /prof. Krempaský citoval ruského ufológa, ktorý týmto odvolal svoje tvrdenia o existencii UFO/

„Musíme sa naučiť povedať nie, aby sa stalo vierohodnejším naše áno“ /pamätník/

„Naša doba potrebuje ľudí, ktorí sú ako stromy – naplnení tichým pokojom, zakorenení v zemi a súčasne v nebi.“ /Oliver Clement/

„Pri každom žľabe, kde sa rodí nejaký vykupiteľ alebo nejaká spasiteľná myšlienka, vždy stojí nejaký vôl a spokojne si žerie“ /Heinrich Heine/

„Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží.“ /neznámy autor/  

„Človek je jediný živočích, ktorý vie, že je smrteľný“ /André Malraux/

„Pravá sloboda nespočíva v tom, že sa na nič neviažeme.“ /Juan de Bonilla/

„Dar je tak veľký, ako jeho darca“ /z kázne na svadbe/

„Som pripravený žiť, lebo som pripravený zomrieť“ /Josh Mc Dowell, 11.11.1993, prednáška v BA, PKO/

Rôzne

„Už jednoduché delenie sa bunky na dve je čosi úžasnejšie, než všetko to, čo vytvorili najslávnejší vedci sveta.“ /Jean Rostand/

„Ideál je maják, aby si nestroskotal. Nie je cieľ, je to cesta.“ /P. Hudák/

„Keby ryba neotvorila papuľu, nikdy by ju neulovili.“ /švajčiarske príslovie/

„… stromy striehnu skryté v jablkách…“ /P. Habera; pieseň – Kto vie, či má ma niekto rád/

„Nemôžete ju poraziť, môžete ju len zničiť.
V tom je krása a sila prírody.“ /film Šaman/

„Porozumieť veciam, keď sú ešte len v zárodku – to je genialita.“ /Lao-Tzu/

„Prekážky sú tie strašné veci ktoré vidíme, keď sa prestávame sústreďovať na svoje ciele.“ /Henry Ford/

Skutočné problémy možno prekonať.
  Len vymyslené sú neprekonateľné.
“ /Gerd Vespermann/

„Aj najmenšia kaluž odráža nebo.“ /litovské príslovie/

„Pýcha predchádza pád“ /neznámy autor/

„V tme je lepšie zapáliť hoc maličkú sviečku, ako veľmi nadávať na tmu.“ /p. Marian/

„Dokonalosť sa dosahuje nie vtedy, keď už nie je možné nič dodať, ale vtedy, keď nie je možné nič odobrať“ /A. De Saint-Exupéry/

Možno existujú krajšie časy, ale súčasný je náš.“ /Jean Paul Sartre/

Niekto ktosi múdrosť definoval ako kombináciu troch prvkov: skúseností, inteligencie a ľudských kvalít. (J.Adair)

Múdry jednoducho je ten, kto pozná najvyššiu príčinu jednoducho. V nejakom rode je ten, kto pozná najvyššiu príčinu v tom rode. Múdry je staviteľ vzhľadom k stavbárom. (sv.TA I q.1 a.6)

Kto pozerá k jednoducho najvyššej príčine celého vesmíru, ktorou je Boh, nazýva sa najviac múdrym. (sv.TA I q.1 a.6)

Dary múdrosti a vedy nie sú nič iného, než akési dokonalosti ľudskej mysle, ktorými je človek uspôsobovaný, aby nasledoval vnuknutia Ducha Svätého v poznaní Božích a ľudských. (sv.TA II/I q.68 a.5)

Múdremu náleží poznať najvyššiu príčinu, cez ktorú sa veľmi iste súdi o iných a podľa nej treba všetko usporiadať. (sv.TA II/II q.45 a.1)

Múdrosť predpokladá lásku. Láska nemôže byť so smrteľným hriechom. (sv.TA II/II q.45 a.4)

Bohabojnosť je počiatkom múdrosti, pokiaľ pôsobí odstúpenie od zlých skutkov. (sv.TA II/II q.45 a.6)

Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou. (Aristoteles)

Skúsenosť na rozdiel od poznania vie, ale nevie prečo. (Aristoteles)

Múdrosť je poznanie božských vecí. (sv.Augustín)

Múdrosť patrí pokojným, v ktorých žiadne hnutie nie je odbojné, ale poslušné rozumu. (sv.Augustín)

Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach. (F.Bacon)

Mozog orgán, pomocou ktorého myslíme, že myslíme. (A.Bierce)

Myslieť znamená podmieňovať. (M.Blondel)

Humor má ten, kto sa smeje hneď, smiať sa neskôr nie je nijaké umenie. (G.Branstner)

Občas robíme chyby také neinteligentné, že sa z nich nikto nemôže ani poučiť. (G.Branstner)

Verím v miernu moc rozumu nad človekom. (B.Brecht)

Inteligentný človek vyberá zo svojich vedomostí tie správne v správnom čase a na správnom mieste. (M.Bubák)

Každého napadnú hlúpe myšlienky, lenže múdry ich nevysloví. (W.Busch)

Istota, že sme inteligentnejší ako tí ostatní je povážlivá už preto, lebo to isté si myslí množstvo hlupákov. (A.Camus)

pokora- Človek nazhromaždil všetku múdrosť svojich predchodcov a pozrite sa, aký je hlúpy. (E.Canetti)

Odkedy zabúda všetko, vie omnoho viac. (E.Canetti)

Múdri sa naučia od hlupákov viac, ako sa hlúpi poučia z príkladu múdrych. (M.Cato)

Deväť desatín múdrosti je – byť múdrym v pravý čas. (Cicero)

Jasnosť je ozdobou hlbokých myšlienok. (L.Clapiers)

Veci, ktoré vieme najlepšie, sú tie, ktoré sme sa neučili. (L.Clapiers)

Informácie nie sú totožné s vedomosťami a vedomosti nie sú totožné s múdrosťou. (A.Clarke)

Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo si myslia. (Čapek)

Za čo iného sa môže lož vydávať, ak nie za pravdu, a hlúposť, ak nie za rozum. (Čapek)

Naša reč je múdra: robí zásadný rozdiel medzi “som presvedčený” a “presvedčil som sa”. (Čapek)

Ľudia premýšľajú skôr pod tlakom nutnosti než z čistej potreby. (Čapek)

I z prázdne stodoly sova vyletí. (České príslovie)

Nestačí mať dobrý rozum, treba ho aj dobre používať. (Descartes)

Pochybujem – a preto myslím. Myslím – teda som. (Descartes)

Škoda, že niektorí nájdu múdrosť až vtedy, keď už nemajú síl na jej realizáciu. (A.Dermek)

Pravá múdrosť, to sú skutky, nielen pohyby, musí tomu predchádzať rozmýšľanie. (A.Dermek)

Človek je najinteligentnejší zo všetkých živočíchov – a tiež najneuváženejší. (Diogenes)

Poznaná pravda má povznášať ducha, nie spáliť svet. (Sa´Dí)

IQ – inteligencia má dve zložky. Tekutá inteligencia – málo záleží na cvičení, je to prirodzená bystrosť pri riešení logických problémov, závisí na kvalite mozgového tkaniva, vekom klesá a to od 17 rokov do 60. Kryštalická inteligencia – sú to naučené myšlienkové obraty, kvalitne osvojené pojmy, osvedčené stratégie riešenia problémov. U duševne pracujúceho človeka vekom rastie od 17 do 60 rokov, potom sa ustaľuje a väčšinou klesá. (Donaldson)

Pýtam sa na všetko krok za krokom. (Dostojevskij)

Uváž raz, kým čosi dáš, dva razy, kým dačo prijmeš, a tisíc ráz, kým o niečo požiadaš. (Eschenbachová)

Starí ľudia okrem toho majú charizmu preklenúť priepasti medzi generáciami ešte skôr, než vznikli. Koľko detí našlo porozumenie a lásku v očiach, slovách a nežnostiach starých ľudí! (FC 27)

Každý múdry človek je výkupným pre hlupáka, ktorý by nezostal na svete ani hodinu, keby ho nechránil mudrcov súcit a prezieravosť. Múdri sú ako lekári, ktorí bojujú s chorobou nemocného. Takže, keď sa dozviem, že múdry človek zomrel, srdce mi plače. Nie pre neho, samozrejme, pretože žil v radosti a zomrel s cťou. Nie – pre pozostalých ja trúchlim. Bez pevného ochranného ramena, ktoré im prinášalo bezpečie, sú vydaní napospas zaslúženému nešťastiu, ktoré čoskoro pocítia, pokiaľ im Prozreteľnosť nepošle za náhradu nejakého nového ochrancu. (Filón)

Irónia je veselosť a radosť múdrosti. Bez irónie by svet bol ako les bez vtákov. (A.France)

Najrozumnejšie je nechcieť byť príliš rozumný. (V.E.Frankl)Úplní hlupáci a múdri ľudia sú neškodní – nebezpeční sú len tí napolovicu hlúpi a napolovicu múdri. (A.Fredro)

Ten, kto pozná svoje medze, je už napoly múdry. (J.Galsworthy)

Rozum je zdrojom všetkej citlivosti. (Gándhí)

Kto v sprostosti zotrváva, menuje sa hlúpy. (Gavlovič)

V Ježišových slovách je viac svetla, ako v ktoromkoľvek ľudskom slove. Zdá sa, že to nestačí len uznať. Je ešte potrebné veriť. (A.Gide)

Múdry je ten, kto sa všetkému čuduje. (A.Gide)

Mali by sme… každý deň vypočuť aspoň malú pesničku, prečítať dobrú báseň, vidieť vhodný obraz a, ak je to možné, prehovoriť zopár rozumných slov. (Goethe)

Blázni a rozumní ľudia sú rovnako neškodní. Len poloblázni a napoly múdri ľudia sú tí najnebezpečnejší. (Goethe)

Zo všetkých zlodejov sú hlupáci najhorší; okradnú nás aj o čas, aj o dobrú náladu. (Goethe)

O väčšine vecí dáva väčšina ľudí svojej duši za radkyňu domnienku. A domnienka, ktorá je vrtkavá a nestála, prináša nestále a vrtkavé šťastie tým, ktorí ho užívajú. (Gorgias)

Nevzdelanec vidí všade len jednotlivé veci, polovzdelanec pravidlo, vzdelanec výnimku. (F.Grillparzer)

Jeho pochybnosti sú lepšie ako istoty väčšiny ľudí. (P.Hardwicke)

Múdri plodia múdre myšlienky a blázni ich rozširujú. (H.Heine)

Nesúďme ledabolo o najväčších veciach. (Herakleitos)

Sférou znalosti je reč, zatiaľ čo privilégiom múdrosti je mlčanie. (O.Holmes)

Sila bez múdrosti sa zrúti pod vlastnou ťarchou. (Horatius)

Pokiaľ sa človek pýta, chce byť. (M.Horníček)

Zo všetkých hlupákov je najneznesiteľnejší scestovaný hlupák. Prináša si hlúposti iných národov a pridáva ich k svojim. (Humboldt)

Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom. (D.Hume)

Múdrosť označuje snahu dosiahnuť najlepšie ciele pomocou najlepších prostriedkov. (F.Hutcheson)

Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. (Jak 3,17)

Umenie byť múdrym, je umenie vedieť, čo treba prehliadnuť. (W.James)

Múdre rady nie sú huby, aby vyrástli aj tam, kde ich nikto nesial. (M.Jókai)

Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť. (Kaz 1,18)

Len ten, kto všetko prijíma tak, ako je a nie podľa toho, čo sa hovorí a súdi, je naozaj múdry, lebo viac ho poučuje Boh ako ľudia. (Kempenský)

Ak pri každej udalosti nebudeš hľadieť len na to, ako sa javí navonok, a ak nebudeš na to, čo vidíš alebo počuješ, pozerať len telesným okom, ale ak zakaždým vojdeš ako Mojžiš do svätostánku poradiť sa s Pánom, neraz počuješ Božiu odpoveď a vyjdeš odtiaľ poučený o mnohých veciach prítomných i budúcich. (Kempenský)

Nájdeme tisíc učencov, alebo ľudí s bohatými vedomosťami, kým natrafíme na múdreho človeka. (F.Klinger)

Človek má tri cesty, aby rozumne konal: 1, Keď rozmýšľa – to je najšľachetnejšia. 2, Keď opakuje – to je najjednoduchšia. 3, Vlastná skúsenosť – to je najhorkejšia. (Konfucius)

Inteligencia vyjadruje určitú všeobecnú schopnosť, ktorá je podkladom pre primerané prispôsobenie sa situácii, a to najmä novej, kde nestačíme so skúsenosťami. (M.Košč)

Príslovia sa rodia iba v tej fáze rozvoja jazyka, pokým ešte jazyk vie mlčať. (K.Kraus)

Veľa toho vie sedliak, čo nevie filozof. (Langbehn)

Vyzeráte múdro. Napravte, prosím, tú chybu. (Ch.Lamb)

Je nechutné byť stále múdrym, je to ako byť na ustavičnom pohrebe. (D.Lawrence)

Hlúposť je matkou zločinu, ale otcovia sú často geniálni. (S.J.Lec)

Z geniálnej myšlienky možno odstrániť všetky slová. (S.J.Lec)

Hlúposť často núti ľudí k veľkému zamysleniu. (S.J.Lec)

Je ešte ľahšie posúdiť rozum človeka podľa otázok ako podľa odpovedí. (F.Lévis)

Niet na svete takých slov, ktorými by sa s hlupákom dalo hovoriť o múdrosti. (Ch.Lichtenberg)

Hlupák vždy zbožňuje to, čomu nerozumie. (C.Lambroso) Žiaden omyl nie je taký veľký, aby nemal svojich poslucháčov. (M.Luther)

Biele vlasy nie sú známkou múdrosti, ale staroby. (Menandros)

Kvalitní ľudia vedia všetko, bez toho, aby sa niečo naučili. (Moliére)

Je veľmi ťažké odlíšiť hlupáka od múdreho vtedy, keď obaja mlčia. (Moliére)

Keď si si istý, že rozumieš všetkému, čo sa deje, beznádejne sa pletieš. (W.Mondale)

Rozum je jediný dar, ktorý príroda pravdepodobne rozdelila spravodlivo, pretože nikto sa nesťažuje, že ho má málo. (M.de Montaigne)

Materiálna chudoba sa ľahko vylieči; vyliečiť chudobu ducha je nemožné. (M.de Montaigne)

Svojhlavosť a zarytosť je najistejší dôkaz hlúposti. (Montaigne)

Urobť čokoľvek blbovzdorným je nemožné, pretože blbci sú ohromne vynaliezaví. (Murphy)

Ľudia cvičia obvykle svoju pamäť viac než svoju súdnosť. (Napoleon)

Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než predošlá a múdrejšia ako nasledujúce. (G.Orwell)

Skúsenosti – to sú zacelené rany našej hlúposti. (J.Osborne)

Je dobré učiť sa i od nepriateľov. (Ovidius)

Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná. (B.Pascal)

Šťastný, kto nerozumie citátom. (J.Paul)

Hľadaj pravdu v myšlienke a nie v tlejúcich knihách. Ak chceš vidieť mesiac, pozeraj sa na oblohu a nie do kaluže. (Perzská múdrosť)

Múdry je ten, kto sa vie učiť od každého človeka. (Perzské príslovie)

Životná múdrosť je – dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)

Ak to človeku roky rokúce nešlo a potom naraz z ničoho nič začne byť geniálny, tak je to beztak len preto, že sa zbláznil z toho, ako mu to roky rokúce nešlo. (J.Pick)

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť. Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. (Prís 3,13-14)

Najkratšie odpovede Áno a Nie vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie (Pythagoras)

Buď mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčanie. (Pythagoras)

Najmúdrejšie je číslo. (Pythagoras)

Somár je jediné zviera, ktoré sa slepo nepodrobuje vôli človeka. Preto sme ho vyhlásili za symbol hlúposti. (Radič)

Čím vyššie vystúpiš, tým objavíš viac miest, ktoré si ešte nestačil navštíviť. (A.Radiščev)

S múdrym človekom je vždy o čom mlčať. (Rímske príslovie)

Každý je ignorant, len v rôznych oblastiach. (W.Rogers)

Rozum je vždy bláznom srdca. (Rochefoucauld)

Je ľahšie byť múdrym pre ostatných, ako pre seba. (Rochefoucauld)

Každý sa sťažuje na zlú pamäť, ale nikto sa nesťažuje na zlý úsudok. (Rochefoucauld)

Spolu s myšlienkami, ktoré sú pod našu úroveň, máme aj také, ktorých úroveň nedosahujeme my. (J.Rostand)

Nezáleží na tom, čo máš pred menom, či za menom, ale čo máš v hlave. (P.Rosso)

Nezáleží na tom, čo máš pred menom a čo za menom, ale či to uprostred stojí skutočne za niečo. (P.Rosso)

Nie je nič hlúpejšieho, než múdrosť na nevhodnom mieste. (E.Rotterdamský)

Pokiaľ si pamätám, v Evanjeliu nie je ani jedno pochvalné slovo o inteligencii. (B.Russel)

Kto pozná pravdu, miluje a cení si dobro a správne robí, ten je múdry. (J.M.Sailer)

Niet lepšieho a žiadúcejšieho dôvtipu ako jednoduchosť. (sv.Fr.Saleský)

Múdrosť prísloví je v tom, že si odporujú. (C.Sbarbaro)

Najlepšie myšlienky sú spoločným vlastníctvom. (Seneca)

Myšlienky sú bez cla. (Shakespeare)

Blázon sa pokladá za múdreho, ale múdry vie, že je blázon. (Shakespeare)

Múdry je ten, kto hovorí málo. (Shakespeare)

Nebolo doposiaľ filozofa, ktorý by vedel trpezlivo znášať bolesti zubov. (Shakespeare)

Idey môže oceniť len ten, kto sám nejaké má. A len ten môže rozpoznať ich hodnotu, kto ich je sám hoden. (A.Schoenberg)

Nie je hlupák, kto nevie, ale ten, kto nechce vedieť. (H.Skovoroda)

Čomu nerozumieš, to nehaň. (Slov.príslovie)

Kto sa chce blázniť, musí mať rozum. (Slov.príslovie)

Viem, že nič neviem. (Sokrates)

Ak ste krásni, staňte sa dôstojnými vašej krásy; ak ste škaredí, dajte zabudnúť na škaredosť svojou múdrosťou. (Sokrates)

Duchaplnosť spočíva v tom, že vidíme podobnosť medzi vecami, ktoré sú rozdielne a rozdiel medzi tými, ktoré sa navzájom podobajú. (A.Staël)

Myslenie nie je prepych, ale jediná životná dôstojnosť. Ak táto planéta zhynie – tak na nedostatok lásky a myslenia. (P.Strauss)

Myšlienka plodí myšlienku. Mozog nie je akumulátor, ale generátor. (P.Strauss)

Aforizmus je agresívna forma múdrosti. Duchovný elektrický úder. (P.Strauss)

Veľká myšlienka nepotrebuje veľa slov. (P.Strauss)

Múdry sa mýli sedemkrát denne. (Tal.príslovie)

Kto je múdry? Kto sa učí od každého. (Talmud)

Je ešte vôbec človek, ktorý vie, že najlepšie zo všetkých imaní je rozvaha? (Teiresias)

Inteligentný človek vie, kedy a kde má prestať byť rozumným. (J.Tétreau)

Náš mozog je zostrojený tak, že môže robiť po celý čas veľký počet omylov, a to je vlastne jadro nášho myslenia. (L.Thomas)

Nikto učený z neba nespadol. Ale hlupákov ako keby zhadzovali! (J.Tuwim)

Rozdiel medzi správnym slovom a takmer správnym slovom je rozdiel medzi bleskom a svätojánskou muškou. (M.Twain)

Ľudia sa líšia najnapádnejšie tým, že blázni vystrájajú stále tie isté hlúposti a rozumní stále iné. (K.Waggerl)

Božia múdrosť a ľudská hlúposť spolu ovládajú svet. (A.M.Weiss)

Celé vojenské úsilie a dokonca i celé naše životné úsilie, spočíva v snahe zistiť tým, že niečo robíme, to, čo nevieme. Hovorím tomu hádať, čo je na druhej strane kopca. (Wellington)

Ste múdry. A to je jediný majetok, ktorý vám nikto nemôže vziať. Z múdrosti sa nedá nikto nijakým dekrétom vysťahovať. (J.Werich)

Nad ľudskou hlúposťou sa nedá zvíťaziť. Ale nikdy sa nesmie prestať proti nej bojovať. (J.Werich)

Všade, kde je blbec, je nebezpečie. (J.Werich)

Dnes je každý duchaplný. To je úplná pohroma. Človek už priam prahne po malej hlúposti. (O.Wilde)

Ak mi niekto vysvetlí, čo je jedno, ja budem môcť povedať, čo je všetko bytie. (Zenón)

Keby tak múdri tušili, čo všetko dokážu vymyslieť hlupáci! (J.Žáček)

Múdrosť je umenie správne žiť. (XY)

Dobre položená otázka je viac ako polovica správnej odpovede. (XY)

Ak na ťažkosti v živote budeme vždy hľadieť ako na prekážky a nie ako na šancu niečo zmeniť, udusíme už v zárodku radosť a zabránime svojmu rastu. (XY)

Deti, výchova

 „Žiaci sú ako rozhádzané noty. Od učiteľa závisí, či výsledok jeho práce bude lahodná melódia alebo uši drásajúci škripot.“ /Mgr. Jankoš, Snina/

„Študent nie je čaša, ktorú treba naplniť, ale svieca, ktorú treba zapáliť.“ /Aristoteles/

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.
Jde o to, nabídnout jim pěkné místo a tak dlouho je podporovat, kým nebudou schopny jít svou vlastní cestou.
“ /Jiřina Prekopová, p. Schwietzerová/

„Až keď sám máš dieťa pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.“ /japonské príslovie/