Prečo veriť?

V tejto publikácii sa autor veľmi sympatickým spôsobom venuje apologetike.
(Apologetika je časť teológie, zameriavajúca sa na obhajobu a zdôvodnenie vierouky pomocou argumentov apelujúcich na rozum).
Titul vydali redemptoristi v r. 2009, 1. vydanie.

„Naučil som sa skúmať každého ducha – overovať svoje pocity na základe zdravého rozumu a overovať aj svoje rozumové pochybnosti“ /str. 14/

Božie zákony, podobne ako zákony gravitácie, nezávisia od toho, čo si o nich myslím.“ /str. 15/

„Budem sa učiť aj v deň smrti, pretože tajomstvá kresťanstva sú bezodné. Sú účasťou na samotnom Božom živote.“ /str. 15/

„Nehľadáme chytré odpovede, ktoré umlčia našich nepríjemných susedov alebo spolupracovníkov. Hľadáme odpovede, ktoré uspokoja najprv nás samých a potom ostatných.“ /str. 19/

„Viera a rozum sú ako dve krídla, na ktorých ľudský duch stúpa ku kontemplácii pravdy. “ /J. Pavol II, encyklika o viere a rozume/ /str. 25/

„Rozum musí vždy vychádzať zo súboru nedokázateľných prvých princípov“ /str. 25/

„Takmer celé vedecké poznanie vychádza z nevyslovených predpokladov a spolieha sa na „dôveru“ v komunite kolegov. Opiera sa o pravidlá a určitú autoritu.“ /Michael Polanyi, fyzikálny chemik a filozof/ /str. 25/

 „Vyvážený mysliteľ je človek, ktorý nerád verí tomu, čo môže spoznať a ktorý nikdy nepredstiera, že pozná to, čomu možno len veriť.“ /Etienne Gilson, historik/ /str. 34/

 „Človek, ktorý niečo vie musí najskôr dôverovať princípom, ktoré sú nevyslovené, nedokázané a nedokázateľné.“ /str. 34/

 „Myseľ, ktorú zmeníme proti jej vôli, má stále rovnaký názor.“ /B. Franklin/ /str. 50/

 „Poznám mnoho ľudí, ktorí neverili v Boha a tým viac sa od Neho odkláňali, čím viac s nimi na túto tému veriaci ľudia diskutovali.“ /str. 50/

„Pre apologetiku sú najpodstatnejšie argumenty: pokora, modlitbaláska.
… Ak naozaj milujeme ľudí, budeme ich milovať tam, kde sa nachádzajú.“ /str. 50/
 „Ani najväčší klamári nechcú, aby ľudia klamali. Mnohí ľudia cudzoložia, ale ani tí najväčší nemravníci nechcú, aby im boli ich manželskí partneri neverní. Ľudia, ktorí neplatia dane nechcú, aby ich iní podvádzali. A ani jeden vykonávateľ potratov nechce, aby sa nástroje jeho remesla obrátili proti jeho vlastným údom a životne dôležitým orgánom. Teda aj tí, ktorí konajú proti najzákladnejším morálnym pravidlám, svedčia svojou vlastnou osobnou averziou a najhlbším zmyslom pre spravodlivosť o tých istých morálnych pravidlách.“ /str. 51-52/

 „Sme stvorení na Jeho obraz. Keď sa ľudia začnú klaňať niečomu menšiemu než Bohu – hoci by sa klaňali korune Jeho stvorenstva – začnú sa degradovať.
Čomu sa klaňajú, tak aj žijú.“ /str. 56/

 „Podľa Pavla nemorálnosť a neviera sú vzájomne závislé. Ľudia musia ignorovať alebo popierať Boha, ak chcú konať veci, ktoré sú objektívne nesprávne. A keď sa tieto činnosti stanú návykovými, návykové bude aj ich ignorovanie alebo popieranie Boha.“ /str. 56/

 „Boží zákon vo všetkých svojich formách – aj prirodzený zákon- je programom pre našu zrelosť… Čnosti nie sú nič iné, než formy lásky, ktorá je podstatou zákona.“ /str. 65/

Milosť neničí prirodzenosť, ale stavia na nej, opravuje jej nedostatky, zdokonaľuje ju a potom pozdvihuje.“ /str. 67/

„Naše uvažovanie má veľmi reálne, ale obmedzené schopnosti. Môže vyčistiť pôdu tak, že odstráni konáre, ale len viera dokáže vybudovať katedrálu.“ /str. 75/

„Mnohí ľudia dnes svätosť považujú za spravodlivosť alebo dobré správanie ale to nie je to isté – hoci tieto dve vlastnosti musia existovať spolu v tej istej duši.
Svätosť je Boží život, Kristov život, ktorý sa reprodukuje v živote a smrti svätca.“ /str. 95/

 „Svätá omša je pozemským podielom na večnom živote – pozemskou účasťou na nebeskej bohoslužbe.“ /str. 134/

„Svätá omša je presiaknutá Bibliou. Biblia je presiaknutá sv. omšou.“ /str. 127/

„Aj gestá pri svätej omši sú biblické a biblické sú aj zariadenia a rúcha. Katolícka bohoslužba sa veľmi podobá na nebeskú bohoslužbu, ktorá sa opisuje v Knihe zjavenia.
Keď kňaz robí znamenie kríža, robí znak, ktorý sa opisuje v Zjv. 7,3 a 14,1 a predobrazom je Ez 9,4. Keď rozpína ruky, napopdobňuje Mojžiša počas boja s Amaletikmi (Ex 17,12) a Ježiša na kríži. Na konci svätej omše, keď kňaz rozpína ruky, robí to, čo robili kňazi už počas putovania Izraelitov po púšti: „potom Áron  roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho“ (Lv 9,22).“ /str. 130/

„Katolícka Cirkev ponúka najpresvedčivejšie prirodzené argumenty a najdôslednejšie biblické argumenty.“ /str. 156/

„Naše najlepšie argumenty nepochádzajú z príručky, ktoré sa naučíme naspamäť, ale z viery, ktorá je hlboká a veľká.“ /o apologetike str. 156/

„Každá iná činnosť je aspoň teoreticky vyčerpateľná. Len teológia má svoju podstatnú látku nekonečnú, transcendentnú a večnú. Táto téma môže vyčerpať naše vnútorné prostriedky, ale m nikdy nemôžeme vyčerpať jej vnútorné bohatstvá.“ /str. 157/

„Ježišove slová (o ustanovení eucharistie) nie sú vysvetlením alebo vyučovaním. Sú skôr vyhlásením, ktoré uskutočňuje to, čo vyjadruje (napríklad ako Božie „Nech je svetlo“)… Ježišova reč neprichádza po udalosti. Uskutočňuje udalosť.“ /str. 199/

„Nie sú dve Cirkvi – jedna v nebi a jedna na zemi. Ani nie sú dve kráľovstvá, jedno na zemi a jedno (zatiaľ) prítomné len v nebi. Cirkev existuje v dvoch stavoch, ale je to jedna Cirkev.“ /str. 209/

Katolícki apologéti by mali byť iní v tomto: odpovedáme, aby sme ľudí pozdvihovali a nie umlčali.“ /str. 215/

„Niekedy sa pri rozhovoroch dáme strhnúť mechanizmom argumentácií a premárnime veľa príležitostí, aby sme svedčili o milosti.“ /str. 215/

„V krste sme sa vďaka milosti stali tým, čím je Boh podľa prirodzenosti“ /sv. Ján Damascénsky (8. stor.) citovaný na strane 217/

„Keby som mal povedať len jeden spôsob prípravy na dielo apologetiky, bolo by to toto: úplná, vedomá a aktívna účasť na svätej omši.“ /str. 220/

„Svätá omša je jediným miestom, kde sa celá Biblia ohlasuje dôsledne a úplne. Svätá omša je vyvrcholením biblického proroctva. Biblia je o svätej omši a Biblia zaplavuje svätú omšu.“ /str.220/