Boh

Každé novorodeniatko prináša posolstvo, že Boh ešte nestratil dôveru v ľudí.“ /Tagore/

„Skutky hovoria silnejšie ako slová. Keď robíš čokoľvek, rob to dobre a chválil si Boha.“ /Sv. Augustín/

„… koniec koncov, tento boh je podľa Biblie už asi 2000 rokov mŕtvy.
Vtedy najneskôr bol rozbitý dôverne známy obraz, podľa ktorého sa milý Pán Boh stará len o to, aby svoje deti udržoval v dobrej nálade a vybavoval ich objednávky ako vrchný čašník v hoteli internacionál.
Vtedy bol zvrhnutý aj boh, ktorý bez prestania odmeňuje ľudí dobrých a neodkladne trestá ľudí zlých. Na kríži umiera dobrý človek a podlosť triumfuje.
 Kríž v našich kostoloch práve pripomína Boha, ktorý neustále škrtá obrazy, ktoré si o Ňom vytvárame. Ako môže byť Boh cudzí, to nikto neprežil s väčšou tvrdosťou než ukrižovaný Ježiš z Nazaretu. Ale nevyvodil z toho záver: boh je mŕtvy. On si svojho boha sám nevyrobil. Keď mu pred očami vzišiel jeho údel v ktorom mal vykrvácať, vraví: „Otče, nie tak ako ja chcem, ale tak ako Ty chceš.“
Žije len Boh, ktorý má slobodu chcieť niečo iné, jednať inak, byť iný ako sa nám hodí.“ /F. Sdellner/

„Dám Ti zlatku, ak mi povieš, kde prebýva Boh.
 Ja Ti dám dve, ak mi povieš, kde neprebýva.“ /rozprávanie chaisdu/

„Čiň to čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš a Boh Ti dá, aby si to dokázal.“ /sv. Augustín/

„Ten kto verí, nedokáže definovať čo alebo kto je Boh – definíciu pre Neho má len neveriaci.“ /Walter Dirks/

„Boh neodoberá bremeno, ale podopiera plecia“ /Franz Grillparzer/

Pros Pána Boha o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ju aj On vykonal.“ /Karl H. Waggerl/

„Boha môžeme hľadať rozumom, ale nájsť Ho môžeme len srdcom.“ /Josefr von Eotvos/

„Príliš veľká pokora je polovičná pýcha“ /židovské príslovie/

„Bože, daj mi vnútorný pokoj, aby som vedel prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť.
  Daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré môžem zmeniť.
  Daj mi múdrosť, aby som rozoznal to prvé od toho druhého.“ /Christoph Oetinger/

„Prosil som Boha o silu a On ma učinil slabým, aby som sa naučil skromnosti a pokore.
  Prosil som Ho o pomoc, aby som mohol konať veľké činy a On ma učinil malým, aby som mohol konať dobré činy.
  Prosil som Ho o bohatstvo, aby som bol šťastný a On ma učinil chudobným, aby som bol múdry.
  Prosil som Ho o všetko, aby som mohol užívať život a On mi dal život, aby som ho naplnil.
  Nedostal som nič z toho o čo som prosil – dostal som však všetko, po čom som túžil.
  Moje modlitby boli vypočuté proti mne samému.
  Aby som bol ľuďom na požehnanie.“ /zo samizdatovej antológie časopis „Zápas o dušu“ 37/dec. 1994/

„Ak Boh volá všetkých a vo všetkých okolnostiach, vie istotne lepšie ako my, či to môže robiť.“ /J. Dubois; Áno Pane; str. 31/

„Čas a Božia láska.
  To sú jediní lekári na smútky.“ /Kornel Ujejski/

„V nebi sa budeme čudovať trom veciam:
 1. Tým, ktorých tam niet;
 2. Tým, ktorí tam sú;
 3. Tomu, ako sme sa ta my dostali.“ /Francois-Marie Voltaire/

„Z dvoch ľudí, ktorí nie sú presvedčení o existencii Boha, ten, ktorý je proti Jeho jestvovaniu, môže byť najbližšie k Nemu.“ /Simone Weilová/

Peklo je špeciálne privilégium pre tých, ktorí si ho veľmi priali.“ /Albert Camus/

 „Keď my povieme „koniec“, pre Pána Boha je to len začiatok.
  Keď pre nás neexistuje cesta, Pán Boh má pripravených ešte tisíc ciest.
  Keď my dáme za vetou bodku, Pán Boh doplní ešte jednu a vznikne dvojbodka… čo značí pokračovanie.“ /vdp. Jožko Kuna, homília/

„Všade kam prídete šírte lásku. Predovšetkým vo vlastnom dome.
Dajte lásku svojím deťom, manželovi alebo manželke, svojmu susedovi…
nech každý s kým sa stretnete odchádza lepší a šťastnejší.
Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom vrelom pozdrave.“ /Matka Tereza/

„Čím strmhlavejšie sa vrhneš do Božej náruče, tým istejšie zistíš, aká je pevná.“ /M.N./

„Otče, daj precitliveným nesebeckosť!“ /Myšlienky a modlitby, str. 145/

Kontemplované dávať ďalej…“ /o. Aquinas M. Gabura, o poslaní dominikánov, homília 21.10.1995/

„Mlčanie je otcom kazateľov“ /homília, kláštor bratov OP, Košice/

„Spýtal som sa Ježiša: „Pane, ako veľmi ma miluješ?“
A Ježiš odpovedal: „Takto“ a roztiahol ruky. A zomrel. /nástenka v LV/

„Chcem všetko to, čo odo mňa chce Boh a nič lepšie robiť neviem.“ /sv. Katarína (?)/

„Desí ma predstava, že by raz mala na mňa ukázať ruka z pekla so slovami: a ty si o tom vedel.“ /stretko 16.11.1995, Maro/

„Rodičia chceli mať dieťa
ale Boh chcel mať mňa.“ /autor neznámy/

„Pozri, Pane, tu sú moje ruky.
Vlož do nich čo chceš,
vezmi z nich čo chceš,
veď ma za ne kam chceš,
mnohému nerozumiem,
ale predsa Ti dôverujem…“ /autor neznámy/

„Človek chváli Boha tým, že je šťastný.“ /autor neznámy/

„Rob dobro, ale rob ho dobre.“ /M. Vardová/

„Čím viac dostal duch v mlčaní, tým viac môže dať v činnosti“ /Hello/

„V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh.“ /autor neznámy/

„Veriť neznamená rozumieť, ale prijať to, čomu nerozumiem pre slovo toho, ktorý rozumie.“ /autor neznámy/

„Až keď sa Ti minú všetky Tvoje zásoby, až vtedy Ti začne padať z neba manna.“ /autor neznámy/

„Z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ.“ /Kniha múdrosti 13/5/

„Ak je slovo Božie pokrmom pre dušu, tak je modlitba jej dýchaním.“ /Ján Konvit; Vyznanie viery; príručka pre evanjelických katechuménov a konfirmantov; s. 50/

„Pravda obohacujúca rozum má zostupovať v modlitbe a v kontemplácii do srdca; aby si prehriata láskou, podmaňovala duše.“ /o. Aquinas M. Gabura o sv. Dominikovi/

„Jednoduchý záznam troch rokov Kristovho verejného pôsobenia urobil pre obnovu a zjemnenie ľudstva viac, ako všetky pojednávania filozofov a výzvy moralistov.“ /William Lecky/

„Buď si istý, že plnením svojich povinností dokazuješ lásku k Bohu, i keby si Ho vôbec necítil.“ /sv. Vincent de Paul/

„Môj život je ako tkanina tvorená Bohom a mnou.
Farby nevyberám ja, ale On pracuje bez prestania.
Často do tkaniny votká smútok a ja v nerozumnej pýche zabúdam, že On vidí aj pravú stranu – líce a ja len opačnú.
Až keď krosná utíchnu a člnok prestane lietať, Pán Boh vyrovná tkaninu a vysvetlí príčinu. Tmavé nitky boli práve také potrebné v šikovnej ruke tkáča ako zlaté a strieborné vlákna pre vzor, ktorý On naplánoval.“ /Grant Colfax Tullar/

Moderná história Kaina:
„Boli raz dvaja ľudia.
Keď mali dva roky, tĺkli sa navzájom svojimi drobnými päsťami.
Keď mali dvanásť, mlátili sa palicami a hádzali do seba kamene.
Keď mali štyridsať, strieľali do seba puškami.
Keď mali šesťdesiat, použili proti sebe kanóny.
Keď mali osemdesiat rokov zomreli a boli pochovaní jeden vedľa druhého.“ /Wolfgang Borchert/

 „Modlitba prestáva byť modlitbou, keď rozhovor je monológ, keď myslíme na vlastné ja a svoje záležitosti.“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Modlitba je úkonom rozumu i vôle“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Uvedom si, že Boha nemôže obsiahnuť niečo, čo vytvorí človek.“ /Zvláštna časť morálnej teológie/

„Musíme sa modliť, aj keď to nevieme.“ /R. Schneider/