Znamenitý život

Scott Hahn – Znamenitý život
Vyd. Redemptoristi, 2010

Mýlime sa, ak inteligenciu a zbožnosť pokladáme za dva navzájom sa vylučujúce pojmy. Lebo úplne najlepšie je, ak chápeme, čo sa modlíme. /str. 12/

Svätý Josemarína Escrivá vyzýval katolíkov, aby mali múdrosť teológov a zbožnosť detí. /str. 12/

Už od staroveku teológovia opisovali našu spásu ako „zázračnú výmenu“. V Ježišovi sa Boh stal tým, čím sme my, aby sme sa my mohli stať tým, čím je on. Boží Syn sa stal synom človeka, aby z detí človeka mohli byť Božie deti. /str. 38/

Aj to, že sme sa narodili, je čistý dar, nijako sme sa oň nepričinili ani si ho nezaslúžili. Milosťou nadobúdame to, čo je vlastné Bohu. /str. 39/

Sme božími deťmi. Nikto na opatrovanie detí nevynakladá toľko prostriedkov, ako Boh. /str. 52/

Myseľ potrebuje jednotu a jednoduchosť. /str. 127/

V novozákonnom obrade Boh sám slúži ako najvyšší kňaz. /str. 185/

… ľudia sú navzájom spojený nadprirodzeným putom, na základe ktorého hriech jedného škodí iným, podobne ako aj svätosť jedného prospieva iným. /str. 192/

I samotné sväté bytosti, či už svätí alebo anjeli odmietajú prijať to, o čom vedia, že patrí iba Bohu. /str. 198 – 199/

„Nový Jeruzalem“ teda nemá zemepisnú polohu, ale eucharistickú. /str. 201/

Púť považujeme za sväteninu – vonkajší znak vnútornej milosti. /str. 203/

Trojica nie je len veľké písmeno na začiatku modlitby a bodka na jej konci. Trojica je obsah, materiál, subjekt i objekt našej modlitby. /str. 219/

Tajomstvo (Trojice) však nie je matematika. Radšej o ňom uvažujme ako o manželstve alebo akomkoľvek inom hlbokom ľudskom vzťahu. Svojho partnera možno nikdy „neprekukneme“, ale určite ho môžeme väčšmi milovať, spoznávať i chápať. /str. 220/

Trojica je láskyplný vzťah, ktorý – ako dúfame – budeme spoznávať celú večnosť v nebi. /str. 220/

Slovo „Trojica“ sa v Písme nenachádza. Tento teologický pojem zaviedli kresťania, aby opísali realitu v srdci Božieho zjavenia. /str. 221/

… prichádzame na to, že k tichému rozhovoru dochádza spontánne len zriedkakedy. Život ubieha v zhone a ruchu. Aby sme sa dostali k rozhovorom, musíme o ne dbať a niekedy ich aj plánovať. Rovnako to platí aj o rozhovore s Bohom. /str. 237/

Dušou neprijímame veci tak, ako zmyslami či rozumom. /str. 238/

Zlo v nás sa spaľuje prirodzene, keď sa priblíži k Bohu. /str. 255; citátované z Flannery OConnor: The Habit of Being, str. 387/

Ježiš nám čosi zanechal. Nezanechal nám hotovú spásu v darčekovom balení, pri ktorej poznáme odpoveď na všetky otázky a skončilo sa všetko naše utrpenie. Nie. Ponúkol nám, aby sme s ním išli po ceste – po úzkej ceste k úzkej bráne – a prežili veľké dobrodružstvo. /str. 258/

Už sa viac nevydávame na cestu do pozemského mesta, ako to robili apoštoli v prvom storočí. Náš Jeruzalem je hore a kým sa do neho nedostaneme, budeme prosiť, hľadať a klopať. /str. 259/

Prosíme, hľadáme, klopeme. Ideme svojou pútnickou cestou. Nachádzame potrebnú milosť – aj keď nie vždy tú, po ktorej túžime, ktorú očakávame. Prijímame milosť, ktorú dokonalý Otec dáva svojim domov kráčajúcim deťom. /str. 259/

Baránkova večera

Scott Hahn – Baránkova večera (Svätá omša ako nebo na zemi)
Vyd. Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2005

Kým nebudeme rozumieť celku i obom jej častiam (liturgie – pozn.), môže sa pre nás stať nezmyselnou rutinou bez vnútorného prežívania; a práve táto rutina ju znevažuje. /str. 44/

Omša je rozdelená na dve časti: na liturgiu slova a liturgiu Eucharistie. Tieto časti sa ďalej členia na konkrétne úkony. Hoci úkonov je veľa, omša je jedinou obetou a ňou je Ježiš Kristus, ktorý obnovuje našu zmluvu s Bohom Otcom. /str. 44/

Medzi prvými kresťanmi bolo najbežnejším vyjadrením viery znamenie kríža. Väčšinou bolo zvykom dávať ho na čelo.
Niektorí spisovatelia (ako napríklad sv. Augustín a sv. Hieronym) opisujú kresťanov, ktorí sa krížom značili na čele, na perách a na srdci. /str. 45/

Znamenie kríža je naším najhlbším gestom. Je to tajomstvo evanjelia, kresťanská viera zhrnutá v jedinom symbole. Keď sa prežehnávame, obnovujeme zmluvu uzatvorenú pri krste. Svojimi slovami vyznávame vieru v Trojicu, v ktorej sme boli pokrstení. /str. 45/

Najväčší hriech v dejinách ľudstva – ukrižovanie Božieho Syna – sa stal najväčším prejavom milosrdnej lásky Boha a jeho moci. /str. 45/

Iba v našom náboženstve predstavuje Boh rodinu. Oh sám osebe je „večnou rodinou“; my sme sa krstom stali jej súčasťou. /str. 46/

Krst je sviatosť – toto slovo pochádza z latinského sacramentum, čo znamená prísaha – a ňou sme sa začlenili do Božej rodiny. Znakom kríža na začiatku omše si pripomíname, že sme Božie deti.
Obnovujeme aj krstný sľub. Znak kríža sa teda podobá prísahe na Bibliu v súdnej sieni. Sľubujeme, že sme prišli na omšu vydať svedectvo. /str. 46/

Ak nejaké slovo vystihuje význam omše, je to slovo „milosrdenstvo“. /str. 47/

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ – táto modlitba vznikla približne v druhom storočí. /str. 47/

Liturgia je vlastne „prirodzeným domovom“ Biblie. /str. 48/

Keď prijímame Slovo, ktoré ako uznávame pochádza od Boha, berieme ho ako záväzné. Následne sme súdení do akej miery sme podľa neho žili. /str. 49/

Homília nemusí byť zábavná. Ako k nám Ježiš prichádza v skromnej oblátke bez chuti, tak aj Duch Svätý niekedy pôsobí skrze monotónneho, nevýrazného kazateľa. /str. 50/

„Veď všetky ich skutky, modlitby a apoštolské podujatia, manželský a rodinný život, každodenná práca, duchovné i fyzické zotavenie… stávajú sa duchovnými obetami, ľúbeznými Bohu v Ježišovi Kristovi, s vrúcnou nábožnosťou prinášanými Bohu spolu s obetou Pánovho tela pri slávení Eucharistie. A tak i laici tým, že si ako ctitelia Boha všade bezúhonne počínajú, zasväcujú mu sám svet“ /Lumen Gentium 34/

Ježiša prijímame vo svätom prijímaní. Chválili sme Ho v Glórii a ohlasovali v Kréde! Pred Ním sme zložili svoju slávnostnú prísahu! On je novou zmluvou, na ktorú sme čakali v celých ľudských dejinách! A teraz Ho prijímame. Keď Kristus príde na konci vekov, nebude mať ani o štipku viac slávy, ako má vo chvíli, keď ho prijímame celého!“ /str. 55/

Novozákonní ľudia sa môžu klaňať Bohu z tváre do tváre. /str. 81/

Najhlbší význam Písma je často v srdci každého z nás a najviac sa dá využiť v tom najužšom okolí – v našich rodinách. /str. 82/

Každý zdravý domov má jasné pravidlá pre prijateľné a neprijateľné správanie. Boží zákon nám však umožňuje oveľa viac, môžeme milovať Boha, ako miluje On sám, rásť v napodobňovaní „božskej rodiny“ Najsvätejšej Trojice. /str. 96/

Ak nás zmluva s Bohom spája ako rodinu, potom hriech znamená viac ako len porušenie zákona. Znamená rozvrátenie života a domova. /str. 96/

Boží hnev je milosrdenstvo. Aby sme tento paradox pochopili, musíme preskúmať psychológiu hriechu:
… Najskôr sme povinní odolať pokušeniu. Ak sa nám to nepodarí a zhrešíme, sme povinní to okamžite oľutovať. Ak to neľutujeme, Boh nás necháva ísť vlastnou cestou: dovoľuje, aby sme pocítili prirodzené dôsledky hriechov. Ak sa nekajáme, Boh nám umožňuje, aby sme v hriechu pokračovali a preto si pestujeme návyk, zlozvyk, ktorý nám zatemňuje rozum a oslabuje vôľu. Keď sme hriechom posadnutí, chápeme hodnoty prevrátene. Zlo sa stáva tým najnutnejším „dobrom“, najhlbšou túžbou; dobro považujeme za „zlo“, pretože nám nedovoľuje uspokojiť temné túžby. V takejto chvíli sa ľútosť stáva nemožnou, pretože ako hovorí poučka, ľútosť je odvrátenie sa od zla k dobru. Hriešnik už má pre dobro a zlo novú definíciu. Ak sme takto hriech prijali a odmietli sme zmluvu s Bohom, zachrániť nás môže iba nešťastie. /str. 100/

Ak sme dovolili, aby nám ako bôžik vládol svet a jeho rozkoše, skutočný Boh najlepšie urobí, ak začne rúcať kamene, na ktorých náš svet stojí. /str. 101/

Žiť dobrým životom neznamená žiť bez problémov, ale žiť bez zbytočných problémov. /str. 101/

Keď Ježiš príde na konci vekov, nebude mať ani o kúsok viac slávy, ako má teraz na oltároch a vo svätostánkoch našich kostolov. /str. 106/ 

V tradícii Izraela človek pri klaňaní sa Bohu napodobňoval anjelov. Teraz, ako odhaľuje Zjavenie, nebo aj zem sa spoločne zúčastňujú na klaňaní sa v láske. /str. 113/

Musíme sa správať ak svätý Ján na ostrove Patmos, keď začul hlas z neba, ktorý hovoril: „Poď sem!“ (Zjv 11,12). Práve to totiž znamená zvolanie „Hore srdcia!“. Značí, že si máme tak ako Ján otvoriť srdcia pre nebo, ktoré je (na svätej omši) pred nami. /str. 114/

Do neba nejdeme po smrti, ani pri návšteve Ríma alebo púti do Svätej zeme, Do neba sa uberáme vtedy, keď ideme na omšu. Nejde len o symbol či metaforu alebo podobenstvo či slovný zvrat. Je to skutočnosť.
Svätý Atanáz vo 4. Storočí napísal: „Moji milovaní bratia, neprichádzame k dočasnej, ale k večnej nebeskej hostine. Nezobrazujeme ju tieňmi; pristupujeme k nej v skutočnosti“. /str. 116/

Moc svätých však neznamená moc v svetskom ponímaní a Baránkov hnev nemá nič do činenia s ľudskou pomstou. Mnohí kresťania tvrdia, že veria v nebeskú moc, ale pri podrobnejšom skúmaní sa z nej stáva dvojnásobná svetská moc. /str. 119/

Dejiny sú ľúbostným príbehom Krista a Jeho Cirkvi.
Kristus nám dvorí a postupne všetkých vedie na svadobnú hostinu Baránka. .. Cirkev je zároveň jeho nevestou i jeho telom, pretože v manželstve sa dvaja stávajú jedným telom (Mt 19,5). Kristus teda hľadí na nás a hovorí: „Toto je moje telo“. /str. 122/

Ján Pavol II: Boh v svojom najhlbšom tajomstve nie je samota, ale rodina, pretože má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska.

Kristus ustanovením novej zmluvy založil jednu Cirkev, svoje mystické telo, čím rozšíril svoje vtelenie. /str. 133/

Svätá omša je „raz a navždy“ dokonalá obeta Kalvárie, ktorá sa po celú večnosť uskutočňuje na nebeskom oltári. Neuskutočňuje sa znova. Je iba jedna obeta. /str. 134/

Milosťou sa nahrádza slabosť ľudskej prirodzenosti. /str. 135/

Ak sa priženíme do inej rodiny, ide o veľkú zmenu. Ak sa priženíme do Božej rodiny, ide o úplné pretvorenie. /str. 136/

Na pozemskom súde svedkovia prisahajú na Bibliu; na omši prisaháme Biblii. Počúvame Božie slovo a podľa neho budeme súdení. /str. 141/

Milosti získané na omši sú nevyčerpateľné, sú to všetky milosti neba. Prijať ich nám bráni len naša neschopnosť. /str. 144/

… robiť to čo vždy, ale každý jeden z týchto úkonov, skutkov, myšlienok a pocitov bude vyjadrovať lásku k Otcovi, napodobňovať Syna v nás. Toto znamená žiť liturgiu. /str. 144/

Prečo veriť?

V tejto publikácii sa autor veľmi sympatickým spôsobom venuje apologetike.
(Apologetika je časť teológie, zameriavajúca sa na obhajobu a zdôvodnenie vierouky pomocou argumentov apelujúcich na rozum).
Titul vydali redemptoristi v r. 2009, 1. vydanie.

„Naučil som sa skúmať každého ducha – overovať svoje pocity na základe zdravého rozumu a overovať aj svoje rozumové pochybnosti“ /str. 14/

Božie zákony, podobne ako zákony gravitácie, nezávisia od toho, čo si o nich myslím.“ /str. 15/

„Budem sa učiť aj v deň smrti, pretože tajomstvá kresťanstva sú bezodné. Sú účasťou na samotnom Božom živote.“ /str. 15/

„Nehľadáme chytré odpovede, ktoré umlčia našich nepríjemných susedov alebo spolupracovníkov. Hľadáme odpovede, ktoré uspokoja najprv nás samých a potom ostatných.“ /str. 19/

„Viera a rozum sú ako dve krídla, na ktorých ľudský duch stúpa ku kontemplácii pravdy. “ /J. Pavol II, encyklika o viere a rozume/ /str. 25/

„Rozum musí vždy vychádzať zo súboru nedokázateľných prvých princípov“ /str. 25/

„Takmer celé vedecké poznanie vychádza z nevyslovených predpokladov a spolieha sa na „dôveru“ v komunite kolegov. Opiera sa o pravidlá a určitú autoritu.“ /Michael Polanyi, fyzikálny chemik a filozof/ /str. 25/

 „Vyvážený mysliteľ je človek, ktorý nerád verí tomu, čo môže spoznať a ktorý nikdy nepredstiera, že pozná to, čomu možno len veriť.“ /Etienne Gilson, historik/ /str. 34/

 „Človek, ktorý niečo vie musí najskôr dôverovať princípom, ktoré sú nevyslovené, nedokázané a nedokázateľné.“ /str. 34/

 „Myseľ, ktorú zmeníme proti jej vôli, má stále rovnaký názor.“ /B. Franklin/ /str. 50/

 „Poznám mnoho ľudí, ktorí neverili v Boha a tým viac sa od Neho odkláňali, čím viac s nimi na túto tému veriaci ľudia diskutovali.“ /str. 50/

„Pre apologetiku sú najpodstatnejšie argumenty: pokora, modlitbaláska.
… Ak naozaj milujeme ľudí, budeme ich milovať tam, kde sa nachádzajú.“ /str. 50/
 „Ani najväčší klamári nechcú, aby ľudia klamali. Mnohí ľudia cudzoložia, ale ani tí najväčší nemravníci nechcú, aby im boli ich manželskí partneri neverní. Ľudia, ktorí neplatia dane nechcú, aby ich iní podvádzali. A ani jeden vykonávateľ potratov nechce, aby sa nástroje jeho remesla obrátili proti jeho vlastným údom a životne dôležitým orgánom. Teda aj tí, ktorí konajú proti najzákladnejším morálnym pravidlám, svedčia svojou vlastnou osobnou averziou a najhlbším zmyslom pre spravodlivosť o tých istých morálnych pravidlách.“ /str. 51-52/

 „Sme stvorení na Jeho obraz. Keď sa ľudia začnú klaňať niečomu menšiemu než Bohu – hoci by sa klaňali korune Jeho stvorenstva – začnú sa degradovať.
Čomu sa klaňajú, tak aj žijú.“ /str. 56/

 „Podľa Pavla nemorálnosť a neviera sú vzájomne závislé. Ľudia musia ignorovať alebo popierať Boha, ak chcú konať veci, ktoré sú objektívne nesprávne. A keď sa tieto činnosti stanú návykovými, návykové bude aj ich ignorovanie alebo popieranie Boha.“ /str. 56/

 „Boží zákon vo všetkých svojich formách – aj prirodzený zákon- je programom pre našu zrelosť… Čnosti nie sú nič iné, než formy lásky, ktorá je podstatou zákona.“ /str. 65/

Milosť neničí prirodzenosť, ale stavia na nej, opravuje jej nedostatky, zdokonaľuje ju a potom pozdvihuje.“ /str. 67/

„Naše uvažovanie má veľmi reálne, ale obmedzené schopnosti. Môže vyčistiť pôdu tak, že odstráni konáre, ale len viera dokáže vybudovať katedrálu.“ /str. 75/

„Mnohí ľudia dnes svätosť považujú za spravodlivosť alebo dobré správanie ale to nie je to isté – hoci tieto dve vlastnosti musia existovať spolu v tej istej duši.
Svätosť je Boží život, Kristov život, ktorý sa reprodukuje v živote a smrti svätca.“ /str. 95/

 „Svätá omša je pozemským podielom na večnom živote – pozemskou účasťou na nebeskej bohoslužbe.“ /str. 134/

„Svätá omša je presiaknutá Bibliou. Biblia je presiaknutá sv. omšou.“ /str. 127/

„Aj gestá pri svätej omši sú biblické a biblické sú aj zariadenia a rúcha. Katolícka bohoslužba sa veľmi podobá na nebeskú bohoslužbu, ktorá sa opisuje v Knihe zjavenia.
Keď kňaz robí znamenie kríža, robí znak, ktorý sa opisuje v Zjv. 7,3 a 14,1 a predobrazom je Ez 9,4. Keď rozpína ruky, napopdobňuje Mojžiša počas boja s Amaletikmi (Ex 17,12) a Ježiša na kríži. Na konci svätej omše, keď kňaz rozpína ruky, robí to, čo robili kňazi už počas putovania Izraelitov po púšti: „potom Áron  roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho“ (Lv 9,22).“ /str. 130/

„Katolícka Cirkev ponúka najpresvedčivejšie prirodzené argumenty a najdôslednejšie biblické argumenty.“ /str. 156/

„Naše najlepšie argumenty nepochádzajú z príručky, ktoré sa naučíme naspamäť, ale z viery, ktorá je hlboká a veľká.“ /o apologetike str. 156/

„Každá iná činnosť je aspoň teoreticky vyčerpateľná. Len teológia má svoju podstatnú látku nekonečnú, transcendentnú a večnú. Táto téma môže vyčerpať naše vnútorné prostriedky, ale m nikdy nemôžeme vyčerpať jej vnútorné bohatstvá.“ /str. 157/

„Ježišove slová (o ustanovení eucharistie) nie sú vysvetlením alebo vyučovaním. Sú skôr vyhlásením, ktoré uskutočňuje to, čo vyjadruje (napríklad ako Božie „Nech je svetlo“)… Ježišova reč neprichádza po udalosti. Uskutočňuje udalosť.“ /str. 199/

„Nie sú dve Cirkvi – jedna v nebi a jedna na zemi. Ani nie sú dve kráľovstvá, jedno na zemi a jedno (zatiaľ) prítomné len v nebi. Cirkev existuje v dvoch stavoch, ale je to jedna Cirkev.“ /str. 209/

Katolícki apologéti by mali byť iní v tomto: odpovedáme, aby sme ľudí pozdvihovali a nie umlčali.“ /str. 215/

„Niekedy sa pri rozhovoroch dáme strhnúť mechanizmom argumentácií a premárnime veľa príležitostí, aby sme svedčili o milosti.“ /str. 215/

„V krste sme sa vďaka milosti stali tým, čím je Boh podľa prirodzenosti“ /sv. Ján Damascénsky (8. stor.) citovaný na strane 217/

„Keby som mal povedať len jeden spôsob prípravy na dielo apologetiky, bolo by to toto: úplná, vedomá a aktívna účasť na svätej omši.“ /str. 220/

„Svätá omša je jediným miestom, kde sa celá Biblia ohlasuje dôsledne a úplne. Svätá omša je vyvrcholením biblického proroctva. Biblia je o svätej omši a Biblia zaplavuje svätú omšu.“ /str.220/